ЦЪРКВА "ЙОАН КРЪСТИТЕЛ"

ЦЪРКВАТА “СВЕТИ ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” е построена през Х век. Градена е от ломен камък и хоросан и е с размери 14 Х 10 метра. Около прозорците и над вратата се забелязват наченки от украсни елементи, работени от тухли. Църквата е типичен представител на прехода от скъсената базилика към кръстокуполната църква. Над центъра – на вписан кръг, се извисява цилиндричен барабан, завършващ с полусферичен купол. На изток завършва с три полукръгли апсиди. Църквата е без притвор. Западната, северната и южната фасада са насочени с по една висока сляпа арка. Църквата е измазана и стенописана. От изображенията са запазени ктиторски портрет (ХІV в.), разположен на южната стена, както и сцена с образа на Св. Марина (ХVІІ в.), разположена върху югозападната колона.

През 2013 г., във връзка с изпълнявания проект за реставрация на църквата, бяха проведени спасителни археологически проучвания. В резултат на тях бе установено, че кръстокуполната църква е построена върху основите на късноантична трикорабна базилика. В първоначалният си план базиликата е имала една апсида, полукръгла отвън и отвътре. Впоследствие към южния и вероятно към северния кораб са долепени две малки полукръгли апсиди. Според плана си и материалите от проучванията базиликата може да се датира в VI век.

Църквата е музеен обект.
Pix-L homepage